• Regulamin

REGULAMIN 
SKLEPU INTERNETOWEGO Ultimatecomics.pl

 

1. Postanowienia ogólne.

1.1. Sklep internetowy działający pod adresem http://ultimatecomics.pl/ (zwany dalej Sklepem) stanowi własność ultiMATE (zwanego dalej Sprzedającym), prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą "ultiMATE", adres firmy: ul. Węgierska 1/26, 65-941 Zielona Góra NIP: 9730804483 wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki (www.firma.gov.pl). 

1.2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, a w szczególności prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klienta, zasady składania zamówień oraz zawierania i rozwiązywania umów kupna-sprzedaży dotyczących produktów oferowanych przez Sprzedawcę, a także zasady wykonywania tych umów oraz zasady postępowania reklamacyjnego i ochrony danych osobowych. Niniejszy Regulamin określa również zasady świadczenia usług drogą elektroniczną, które są świadczone jedynie w zakresie mającym umożliwić Klientom dokonywanie zakupów za pośrednictwem Sklepu. 

1.3. Klienci mogą w każdym czasie uzyskać nieodpłatny dostęp do niniejszego Regulaminu na stronach internetowych http://ultimatecomics.pl/, w tym również pobrać i zarchiwizować treść Regulaminu lub też sporządzić jego wydruk. Regulamin jest ponadto udostępniany Klientom w toku procedury składania zamówienia. 

1.4. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu, za wyjątkiem punktów 7 i 8 Regulaminu, które skierowane są wyłącznie do Klientów będących konsumentami, a także za wyjątkiem tych zapisów Regulaminu, które wyraźnie odnoszą się do konsumentów. 

1.5. Klienci mogą porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą poczty elektronicznej, a także telefonicznie, oraz drogą pisemną (dane kontaktowe jak w punkcie 1.1 Regulaminu), przy czym zamówienia Klienci składają przy użyciu formularza zamówienia, zgodnie z procedurą przewidzianą w punkcie 3 niniejszego Regulaminu. 

1.6. Wszelkie ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone na stronach http://ultimatecomics.pl/, odnoszące się do zamieszczonych tam produktów, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

 

2. Usługi świadczone drogą elektroniczną.

2.1. Sprzedawca świadczy drogą elektroniczną usługi polegające na umożliwieniu Klientom założenia konta użytkownika na stronie internetowej Sklepu oraz udostępnieniu Klientom formularza zamówienia na stronie internetowej Sklepu. 

2.2. Usługa konta użytkownika polega na umożliwieniu Klientom korzystania z zasobów Sklepu po zalogowaniu się. Założenie konta użytkownika wymaga wypełnienia i przesłania formularza rejestracji zawierającego: imię i nazwisko, adresu , adresu do korespondencji (jeśli jest inny, niż adres główny) oraz adres poczty elektronicznej. Usługa konta użytkownika świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów usunąć swoje konto użytkownika poprzez przesłanie Sprzedawcy żądania usunięcia konta drogą pisemną, lub za pośrednictwem e-mail (dane kontaktowe określone w punkcie 1.1. Regulaminu). 

2.3. Usługa formularza zamówienia polega na umożliwieniu Klientom składania zamówień (oświadczeń woli) na towary oferowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, zgodnie z procedurą przewidzianą w punkcie 3 Regulaminu. Usługa świadczona jest nieodpłatnie i ma charakter jednorazowy. Usługa ulega zakończeniu bezpośrednio po złożeniu zamówienia. 

2.4. Do przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień niezbędny jest komputer lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do sieci Internet oraz systemem operacyjnym umożliwiającym uruchomienie przeglądarki internetowej (np. Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Internet Explorer) z obsługą skryptów Javascript, a także aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail). 

2.5. Sprzedawca informuje, że do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną poprzez sieć Internet należą w szczególności ingerencje osób trzecich (tzw. hackerów), wirusy komputerowe, konie trojańskie czy też spam (nie zamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców). W interesie każdego użytkownika usług świadczonych za pośrednictwem Internetu jest zainstalowanie legalnego i aktualnego oprogramowania chroniącego urządzenie użytkownika przed ww. zagrożeniami. 

2.6. Klienci korzystający ze Sklepu zobowiązani są powstrzymać się od jakiejkolwiek działalności sprzecznej z prawem, w tym w szczególności od dostarczania treści o charakterze bezprawnym oraz od ingerowania w zawartość Sklepu lub jego elementy techniczne. 

2.7. Reklamacje dot. usług świadczonych drogą elektroniczną można zgłaszać pisemne, lub poprzez pocztę elektroniczną (dane kontaktowe wskazane w punkcie 1.1. Regulaminu). Reklamacje będą rozpatrywane przez Sprzedawcę w terminie 14 dni.

 

3. Procedura zawarcia umowy kupna-sprzedaży.

3.1. Sklep przyjmuje zamówienia Klientów poprzez stronę internetową http://ultimatecomics.pl/. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Złożenie przez Klienta Sklepu zamówienia stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży produktów będących przedmiotem zamówienia w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. 

3.2. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wybór rodzaju i liczby produktów na stronie http://ultimatecomics.pl/, kliknięcie ikony "dodaj do koszyka", wypełnienie formularza zamówienia, wybór sposobu płatności i dostawy, a następnie zatwierdzenie i przesłanie zamówienia poprzez kliknięcie ikony "Zamów i zapłać". Zamówienia składane za pośrednictwem Sklepu pociągają za sobą obowiązek zapłaty. 

3.3. Niezbędnym elementem procedury zamówienia jest zapoznanie się przez Klienta z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja, co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed finalizacją zamówienia. Brak akceptacji niniejszego Regulaminu w toku procedury składania zamówienia uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia towaru za pośrednictwem Sklepu i wymaga uzgodnienia warunków transakcji w innej formie. 

3.4. Po złożeniu przez Klienta prawidłowo wypełnionego formularza zamówienia Sklep niezwłocznie potwierdza otrzymanie zamówienia poprzez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta umowa kupna-sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą. Tego rodzaju wiadomość elektroniczna stanowi jednocześnie potwierdzenie zawarcia umowy na odległość. Załącznikiem do wiadomości e-mail jest dokument PDF zawierający wszystkie dane zamówienia oraz formularz odstąpienia od umowy. 

3.5. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu zawierane są w języku polskim lub innym wybranym.

 

4. Ceny i płatność.

4.1. Ceny produktów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu są cenami brutto (tj. zawierają wszystkie składniki takie jak cła i podatki, w tym podatek VAT) i wyrażone są w złotych polskich (PLN). 

4.2. Podane na stronach Sklepu ceny towarów nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się umową sprzedaży. Koszt dostawy zależny jest od wybranego przy składaniu zamówieniu sposobu dostawy. Łączny koszt zamówienia, obejmujący cenę produktu oraz koszt dostawy, widoczny jest przy podsumowaniu dokonywanego zamówienia. 

4.3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena z chwili złożenia zamówienia przez Klienta. 

4.4. Płatność za zamówiony towar może być w formach płatności możliwych do wyboru w formularzu zamówienia. 

4.5. Na wszystkie towary zamówione w Sklepie wystawiane są paragony fiskalne, rachunki lub faktury VAT.

4.6. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

4.7. Dostępne formy płatności:

Karty płatnicze:
* Visa
* Visa Electron
* Mastercard
* MasterCard Electronic
* Maestro

banner_1215x200A.png

4.8. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

4.9. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

5. Dostawa.

5.1. Dostawa produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej (zob. punkt 4.2. Regulaminu) lub Klient samodzielnie zorganizuje transport lub też dokona odbioru osobistego. 

5.2. Zamówione produkty dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej, według wyboru Klienta dokonanego przy składaniu zamówienia. Zamówione towary dostarczane są – w zależności od wyboru Klienta – bezpośrednio na adres Klienta wskazany w formularzu zamówienia. 

5.3. Dostawy towarów zamawianych za pośrednictwem Sklepu są realizowane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku chęci zakupu towaru z miejscem dostawy poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej należy skontaktować się ze Sklepem przed złożeniem zamówienia celem ustalenia możliwości wykonania dostawy oraz jej kosztów. W takiej sytuacji koszty dostawy zostaną ustalone indywidualnie i podane do wiadomości Klienta przed złożeniem zamówienia. 

5.4. Czas realizacji zamówienia wynosi do 14 dni roboczych, licząc od dnia złożenia zamówienia przez Klienta, chyba że w opisie produktu lub w trakcie składania zamówienia podano inny termin. 

5.5. Po otrzymaniu przesyłki Klient powinien, w miarę możliwości, sprawdzić w obecności dostawcy stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń przesyłki podczas przewozu wskazana jest, w miarę możliwości, odmowa odbioru przesyłki przez Klienta bądź spisanie w obecności dostawcy protokołu określającego stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody, co znacznie ułatwi ewentualne postępowanie reklamacyjne.

 

6. Procedura rozpatrywania reklamacji.

6.1. Sklep jest zobowiązany do dostarczenia Klientom sprzedawanych rzeczy bez wad fizycznych i prawnych (rękojmia). W przypadku wadliwości nabytych towarów Klientom przysługują uprawnienia przewidziane w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.), w szczególności w części odnoszącej się do rękojmi (art. 556 i nast.). 

6.2. Reklamacje składa się na adres siedziby Sklepu, o którym mowa w punkcie 1.1 Regulaminu. Reklamacja powinna zawierać dane kontaktowe Klienta, informację o rodzaju wad i dacie ich stwierdzenia, żądanie Klienta, a w razie wątpliwości również jakiegoś rodzaju potwierdzenie dokonania zakupu reklamowanego towaru w Sklepie. Powyższa treść reklamacji ma formę zalecenia, a reklamacje o innej treści również będą rozpatrywane przez Sprzedawcę. 

6.3. Jeśli do rozpoznania reklamacji konieczne okaże się zapoznanie się przez Sprzedawcę ze sprzedaną rzeczą, Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, będzie zobowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie - do miejsca, w którym rzecz została wydana Klientowi. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje. 

6.4. Sklep ustosunkuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni. 

6.5. Sklep nie udziela odrębnej gwarancji na sprzedawane produkty (niektóre produkty mogą być objęte gwarancją ich producenta), jak również nie świadczy usług posprzedażowych.

 

7. Prawo do odstąpienia od umowy.

7.1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący konsumentem, który zawarł za pośrednictwem Sklepu umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w punktach 7.4, 7.5 i 7.8 Regulaminu. Pouczenie o prawie do odstąpienia, zawierające w szczególności informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Klient, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

7.2. Klient może skorzystać z wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowiącego załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) , jak również z formularza zwrotu wysyłanego na adres e-mail Klienta po wykonaniu zamówienia, jednak nie jest to obowiązkowe. 

7.3. W przypadku odstąpienia od umowy umowę tę uważa się za niezawartą. Jeżeli Klient będący konsumentem złożył oświadczenia zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać. 

7.4. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu takiemu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 

7.5. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. W przypadku, gdy towary ze względu na swój charakter (np. towary wielkogabarytowe) nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą, koszty zwrotu towaru będą zależały od cennika przewoźnika świadczącego usługę transportową. 

7.6. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 

7.7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów wymienionych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), a w szczególności: 
a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 
b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; 
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 
d) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami. 

7.8. Jeżeli Klient zażądał rozpoczęcia świadczenia usług (o ile takie usługi oferta Sprzedawcy w ogóle przewiduje) przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłaci Sprzedawcy kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której Klient poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od niniejszej umowy. 

7.9. Klient powinien zabezpieczyć odsyłany towar w taki sposób, aby zminimalizować ryzyko jego uszkodzenia w transporcie.

 

8. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

8.1. Jeżeli przedsiębiorca nie uznał reklamacji Klienta będącego konsumentem, a ten się nie zgadza z jego decyzją, może skorzystać z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. 

8.2. W szczególności Klient ma możliwość zwrócenia się do właściwego wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.). Mediacja ma charakter dobrowolny (obie strony muszą wyrazić na nią zgodę), a ewentualna ugoda stron także musi być wynikiem zgody pomiędzy obiema stronami. Skuteczne wniesienie wniosku o przeprowadzenie mediacji nie gwarantuje jej przeprowadzenia, ani tym bardziej jej wyniku. 

8.3. Klient ma również możliwość zwrócenie się o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży przez stały polubowny sąd konsumencki przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.). Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214). 

8.4. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są również w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

 

9. Ochrona danych osobowych.

9.1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę z siedzibą w Zielonej Górze danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji Konta Klienta w Sklepie Internetowym www.ultimatecomics.pl oraz w procesie korzystania ze Sklepu Internetowego www.ultimatecomics.pl, w tym dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym www.ultimatecomics.pl. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez Sklep Internetowy www.ultimatecomics.pl usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie Internetowym www.ultimatecomics.pl.

9.2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Klientom przysługuje prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia. 

9.3. Administratorem danych osobowych podanych przez Klientów jest Sprzedawca, o którym mowa w punkcie 1.1. Regulaminu.

9.4. Klient Oświadcza, że podane przez niego dane są danymi Klienta.

 

10. Polityka prywatności.

10.1. W trosce o poszanowanie Twojego prawa do prywatności chcielibyśmy przedstawić Ci przydatne informacje po których przeczytaniu będziesz posiadał pełną wiedzę w jaki sposób gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy informacje o Tobie.


10.2. Niniejszy dokument to tzw. polityka prywatności, umieszczana jest na witrynach internetowych w celu poinformowania użytkowników o tym, jakie dane osobowe są o nich zbierane i jak będą wykorzystywane.
Polityka prywatności z reguły zawiera informacje:

 • jakie dane są zbierane od użytkowników; mogą to być dane zbierane automatycznie przez serwer lub podawane przez użytkownika podczas np. rejestracji;
 • w jaki sposób dane są wykorzystywane, a w szczególności czy są przekazywane innym firmom;
 • jakie przysługują Ci prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych;
 • w jaki sposób są zabezpieczane dane pobierane od użytkowników. 

10.3. Aby ułatwić Ci zrozumienie zawartych tu informacji dołożyliśmy wszelkich starań, aby zostały one sformułowane przystępnym i zrozumiałym językiem. Dodatkowo zdecydowaliśmy o przedstawieniu ich w formie pytań i odpowiedzi, by były jeszcze bardziej przejrzyste.

 1. Do kogo należy witryna www.ultimatecomics.pl oraz kto jest podmiotem przetwarzającym dane użytkowników odwiedzających witrynę? Kim są odbiorcy danych osobowych?

Podmiotem prowadzącym witrynę www.ultimatecomics.pl jest Ultimate Adam Wojewoda mająca swoja siedzibę w Zielonej Górze (65-941) przy ul. Węgierskiej 1/26. Ultimate - Adam Wojewoda jest też administratorem przetwarzanych danych.
Możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem:

 1. poczty tradycyjnej: Ultimate - Adam Wojewoda, ul. Węgierska 1/26, 65-941 Zielona Góra
 2. poczty elektronicznej: kontakt@ultimatecomics.pl
 1. Czy Twoje dane są bezpieczne?

 
Zapewniamy Cię, iż Ultimate - Adam Wojewoda spełnia najwyższe standardy ochrony danych osobowych. Posiadamy pełną kontrolę nad przekazywanymi danymi. Gwarantujemy ich poufność oraz chronimy je przed dostępem osób nieuprawnionych. Przy połączeniu z witryną www.ultimatecomics.pl stosujemy certyfikat SSL szyfrujący przekazywane dane.
 

 1. W jakim celu, zakresie i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?

 
W zależności od sposobu w jaki korzystasz z witryny www.ultimatecomics.pl Twoje dane przetwarzane są w różnych celach, przez różne okresy oraz na podstawie odpowiednich przepisów prawa. O przysługujących Ci prawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przeczytasz dalej.
Cele przetwarzania danych podzieliliśmy na następujące kategorie:

 1. Złożenie zamówienia

Do złożenia zamówienia w naszym sklepie internetowym konieczne jest podanie danych osobowych wymaganych przez formularz zamówienia tj. imienia, nazwiska, adresu rozliczeniowego, adresu wysyłkowego oraz adresu poczty e-mail. Jeżeli jesteś przedsiębiorcą i dokonujesz zakupu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo niezbędne będzie podanie nazwy firmy oraz numeru identyfikacji podatkowej.
 
W celu dokonania płatności on-line , która realizowana jest przez Blue Media S.A. konieczne jest podanie danych wymaganych przez formularz płatności. Dane te związane są z Twoim rachunkiem bankowym. Wyżej wymieniony operator świadczy usługi na najwyższym poziomie, dbając o bezpieczeństwo Twoich danych. Proces płatności jest procesem szyfrowanym, co uniemożliwia uzyskanie Twoich danych przez osoby niepożądane. 
 
Podanie wyżej wymienionych danych jest niezbędne do realizacji zamówienia oraz dokonania płatności. 
 
Podstawa prawna:  
W zakresie realizacja zamówienia: art. 6 ust. 1 lit. b RODO[1]
W zakresie sporządzenia i przechowywania dokumentacji księgowo-rachunkowej: art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 
Okres przetwarzania danych:
Twoje dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji zamówienia oraz przez okres aktywności założonego przez Ciebie konta użytkownika. Twoje dane (w związku z zawartą umową sprzedaży) przetwarzane będą również do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu ww. umowy oraz realizacji nałożone na nas obowiązku prawnego wynikającego z przepisów podatkowych oraz rachunkowych, jednak nie dłużej niż przez 10 lat. Po upływie ww. terminu Twoje dane będą przechowywane w celach archiwalno-statystycznych do momentu złożenia przez Ciebie wniosku o usunięcie Twoich danych. Informacje o przysługujących Ci prawach uzyskasz w dalszej części. 
 

 1. Kontakt

Kontaktując się z Ultimate - Adam Wojewoda za pomocą poczty elektronicznej przekazujesz nam swój adres e-mail oraz inne dane, które zawrzesz w wysłanej wiadomości. Dane te są nam niezbędne, abyśmy mogli się z Tobą skontaktować.
 
Podstawa prawna:
W zakresie umożliwienia kontaktu: art. 6 ust. 1 lit. a RODO
W zakresie archiwizacji wiadomości: art. 6 ust. 1 lit. f RODO
 
Okres przetwarzania danych:
Dane przetwarzane będą przez bliżej nieokreślonych czas lub do momentu złożenia wniosku o ich usunięcie. Informacje o przysługujących Ci prawach uzyskasz w dalszej części.
 

 1. Newsletter

Zapisując się do newslettera prowadzonego przez Ultimate - Adam Wojewoda przekazujesz nam swoje dane w postaci adresu e-mail oraz imienia i nazwiska (względnie pseudonimu). Podanie tych danych jest dobrowolne, ale konieczne i niezbędne, aby zapisać się i otrzymywać wiadomości wysyłane w ramach newslettera. Zapisując się do newslettera wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji handlowo-marketingowych o aktualnie obowiązujących promocjach, wyprzedażach, zapowiedziach czy premierach wydawanych przez nas książek).
 
Podstawa prawna:
Wyrażona przez Ciebie zgoda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO
 
Okres przetwarzania danych:
Dane przetwarzane będą przez okres funkcjonowania newslettera w ramach działalności Ultimate - Adam Wojewoda lub do momentu złożenia przez Ciebie wniosku o usunięcie Twoich danych osobowych tj. wycofanie zgody na otrzymywanie informacji handlowo-marketingowych. Informacje o przysługujących Ci prawach uzyskasz w dalszej części. 
 

 1. Czy witryna www.ultimatecomics.pl używa plików cookies?

 
Witryna www.ultimatecomics.pl zbiera w sposób automatyczny informacje zawarte w tzw. plikach cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym (m.in. w Twoim komputerze, telefonie czy laptopie). Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 
Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 1. dostosowania zawartości stron internetowych do Twoich preferencji oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać Twoje urządzenie i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; 
 1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób korzystasz ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; 
 1. utrzymania Twojej sesji (po zalogowaniu), dzięki której nie musisz na każdej podstronie witryny www.ultimatecomics.pl  ponownie wpisywać loginu i hasła;

 
W ramach witryny www.ultimatecomics.pl stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia.
 
W ramach witryny www.ultimatecomics.pl stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
 

 1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach witryny, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania; 
 1. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania; 
 1. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych; 
 1. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Ciebie ustawień i personalizację Twojego interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzisz, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.; 
 1. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie treści reklamowych bardziej dostosowanych do Twoich zainteresowań.

 
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w Twoim urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (Twojej przeglądarki internetowej).
Informujemy Cię, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie www.ultimatecomics.pl.
Pliki cookies zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z nami reklamodawców oraz partnerów, w szczególności Google LLC.
Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl/po-co-sa-ciasteczka/
W powyższym tekście dotyczącym plików cookie wykorzystano materiał należący do IAB Polska, źródło: http://wszystkoociasteczkach.pl/
 

 1. Jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

Powszechnie obowiązujące przepisy prawa w tym zwłaszcza RODO przyznają Ci szereg uprawnień w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.
Pamiętaj, że wymienione wyżej uprawnienia nie są bezwzględne i nie będą przysługiwały Ci w każdym przypadku przetwarzania Twoich danych osobowych.
Ich katalog to:

 1. prawo dostępu do danych osobowych,

 
Możesz zwrócić się do nas z wnioskiem (za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej) o udostępnienie Twoich danych osobowych, które sam dostarczyłeś, wraz z informacją w jakich celach dane są przetwarzane oraz jak długo będą one przetwarzane. 

 1. prawo do sprostowania danych osobowych,

W przypadku, gdy Twoje dane nie są aktualne, możesz zwrócić się do nas z wnioskiem (za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej) o poprawienie lub uzupełnienie danych. Po wykonaniu zamówienia niektóre dane nie będą mogły być sprostowane. 

 1. prawo do usunięcia danych osobowych,

Możesz zwrócić się do nas z wnioskiem (za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej) o usunięcie Twoich danych osobowych. Nie będziemy mogli usunąć Twoich danych po realizacji zamówienia (czyli zawarciu umowy sprzedaży), chyba, że wniosek ten będzie dotyczył przetwarzania w celach archiwalno-statystycznych po zakończeniu okresu narzuconego przez odrębne przepisy prawa. W przypadku Newslettera możesz usunąć swoje dane z jego bazy poprzez wpisanie w pole „wpisz swój email” adresu poczty elektronicznej oraz zaznaczenie opcji „wypisz się” następnie klikając „wyślij”. 

 1. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

W określonych przez prawo sytuacjach możesz zwrócić się do nas z wnioskiem (za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej) o ograniczenie przetwarzania Twoich danych osobowych. W niektórych przypadkach, pomimo Twojego żądania, nadal będziemy przetwarzać dane – chodzi tu w szczególności o zabezpieczenie materiałów do ewentualnych roszczeń w sprawach sądowych.

 1. prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,

Jeśli Twoje dane przetwarzane są na podstawie uzasadnionego interesu, możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania takich danych (za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej). Będziesz musiał wskazać cel przetwarzania, co do którego wnosisz sprzeciw oraz inne niezbędne okoliczności przewidziane przez prawo. Nie będziemy mogli uwzględnić Twojego sprzeciwu po realizacji zamówienia (czyli zawarciu umowy sprzedaży), chyba, że wniosek ten będzie dotyczył przetwarzania w celach archiwalno-statystycznych po zakończeniu okresu narzuconego przez odrębne przepisy prawa.

 1. prawo do przenoszenia danych,

Możesz zwrócić się do nas z wnioskiem (za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej) o przeniesienie Twoich danych do innego administratora.

 1. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,

W każdym przypadku, gdy uznasz, że Twoje dane nie są przetwarzane zgodnie z prawem możesz wnieść skargę do organu nadzorczego. Na dzień 25.05.2018 r. jest nim Generalny Inspektor Danych Osobowych, w przyszłości będzie nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraziłeś.

Jeżeli Twoje dane osobowe przetwarzane są na podstawie wcześniej uzyskanej zgody, możesz w każdej chwili zwrócić się do nas z wnioskiem o jej wycofanie (za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej).
 


[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 

11. Postanowienia końcowe.

11.1. Sprzedawca honoruje wszelkie prawa konsumenta przewidziane w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827). Dlatego też postanowienia niniejszego regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów wynikających z przepisów prawa. Wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumentów korzystających ze Sklepu. Postanowienia Regulaminu mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia ww. ustawy są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy tej ustawy. 

11.2. Zmiana Regulaminu może nastąpić z ważnych przyczyn, w szczególności w przypadku zmiany przepisów prawa. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym zmieniony Regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 3841 Kodeksu cywilnego, to jest Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni od dnia powiadomienia. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe, zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw Klientów nabytych przed dniem wejścia w życie zmian. 

11.3. Załącznikami do umowy są: 1. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, 2. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Załączniki te stanowią integralną część Regulaminu. 

11.4. Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 r. Do umów zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) oraz niniejszego Regulaminu stosuje się przepisy dotychczasowe.

 

POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta) 

Prawo odstąpienia od umowy 

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. 

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (adres sklepu: ul. Węgierska 1/26, 65-941 Zielona Góra, tel. o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, lub pocztą elektroniczną). 

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. 

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 

Skutki odstąpienia od umowy : 

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. 

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. 

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. 

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) 

- Adresat: 
ultiMATE 
ul. Węgierska 1/26, 65-941 Zielona Góra 
tel: 

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*): 

...............................................................................................

...............................................................................................

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*):

...............................................................................................

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów):

............................................................................................... 

- Adres konsumenta(-ów):

............................................................................................... 

- Podpis konsumenta(-ów):............................................ 
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) 


- Data: ............................ 


(*) Niepotrzebne skreślić.